Personuppgifts­policy

När du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter behandlas av oss på Di Luca.

Legal in English

Du känner nog till oss som Zeta. Zeta är ett varumärke som ägs av Di Luca & Di Luca AB (”Di Luca”). När du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter (så som namn, adress, e-mail, personnummer, telefonnummer m.m.) behandlas av oss på Di Luca. Vi värnar om din integritet. Därför har vi även tagit fram den här personuppgiftspolicyn som syftar till att beskriva i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. Du behöver endast läsa den del som är aktuell för just dig.

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är Di Luca (Di Luca & Di Luca AB, org. nr: 556459-2078, besöksadress: Alsnögatan 11 116 41 Stockholm, telefonnummer: 08-556 942 00, e-postadress: zeta@diluca.se) personuppgiftsansvarig. I denna integritetspolicy redogörs för hur Zeta behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”).  Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på zeta@diluca.se eller 08-556 942 00.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR ZETA OCH VARFÖR?

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, vilket kan röra sig om allt från kontaktuppgifter till finansiella uppgifter, förutsatt att de kan kopplas till en fysisk person. Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller en kombination av åtgärder som avser personuppgifter, till exempel insamling, lagring eller överföring.

Zeta behandlar personuppgifter för följande huvudändamål:

 • Nyhetsbrevsprenumeranter
 • När du deltar i någon av våra tävlingar
 • Konsumentärenden
 • Allmän kommunikation
 • Följa lagar och myndighetsbeslut
 • För kunder och leverantörer
 • Utskick i PR-syfte till yrkesverksamma
 • När du använder vår webbplats
 • Hantering av ansökningar om anställning
 • Personuppgiftsbehandling när du använder vår hemsida.

I de följande tabellerna får du mer information om vår personuppgiftsbehandling, bland annat för vilka specifika ändamål som dina personuppgifter behandlas, vilka kategorier av personuppgifter Zeta behandlar, på vilken laglig grund Zeta stödjer behandlingen samt hur länge Zeta sparar dessa personuppgifter.

 • NYHETSBREVSPRENUMERANTER

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom för- och efternamn

§  Kontaktuppgifter – såsom e-postadress

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut det nyhetsbrev du anmäler dig till.

Laglig grund

Behandlingen görs utifrån ett samtycke. Vill du återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att kontakta nyhetsbrev@diluca.se

 

Lagringstid

Så länge vi har ditt samtycke och ett (1) år efter uppsägning till nyhetsbrevet.

 

 

 • NÄR DU DELTAR I NÅGON AV VÅRA TÄVLINGAR

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn

§  Kontaktuppgifter – såsom e-postadress och telefonnummer

§  Bild som samlas in i samband med tävlingen

 

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bedöma ditt tävlingsbidrag och utse en vinnare. Om du vinner tävlingen behandlar vi även dina personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med dig som vinnare samt skicka tävlingsvinsten till dig.

 

Om du vinner behöver vi ev. ditt personnummer för att kunna registrera vinsten på dig.

 

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bedöma ditt tävlingsbidrag. För att vara med och tävla måste du uppfylla de uppställda tävlingsvillkoren. När du skickar in ditt bidrag har vi ingått ett avtal där vi har åtagit oss att bedöma ditt bidrag samt utse en vinnare utifrån samtliga tävlingsbidrag. För att göra detta måste vi behandla dina personuppgifter.

 

Vid eventuell vinst behandlar vi ditt personnummer för att uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla sig till vad gäller t.ex. vinstskatt.

 

Lagringstid

Tre (3) månader efter att vinnaren har utsetts.

 

Personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial kan komma att fortsätta behandlas i upp till sju (7) år efter räkenskapsårets utgång.

 

 • ALLMÄN KOMMUNIKATION

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress

§  Kontaktuppgifter – såsom adress och telefonnummer

§

Ändamål

Ta emot och administrera din fråga/reklamation/synpunkt.

 

 

 

 

Laglig grund

Zetas berättigade intresse av att administrera ärendet och kunna besvara dig.

 

 

 

 

 

Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart Zeta har hanterat frågan som kommunikationen avser om det inte finns ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.

 

Uppgifterna sparas i så fall högst sex (6) månader efter senaste kontakten med Zeta.

 

 

Vid eventuell ersättning p.g.a. fel behandlar vi dina kontaktuppgifter för att betala ut eventuella ersättningen.

 

Zetas berättigade intresse av att administrera ärendet och kunna besvara dig.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

Uppgifterna raderas så snart Zeta har hanterat frågan som kommunikationen avser om det inte finns ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.

 

Uppgifterna sparas i så fall högst sex (6) månader efter senaste kontakten med Zeta.

 

Uppgifter som har hanterats för att utreda ett skadeärende i enlighet med produktansvarslagen behandlas i upp till tre (3) år efter att ersättningen betalades ut eller inte, då du enligt lag har rätt att vidta rättsliga åtgärder inom denna tidpunkt.

 

I det fall du på grund av våra produkter har lidit skada (tandskada och andra skadeärenden) behandlar vi dina personuppgifter för att utreda huruvida vi ska ersätta denna skada eller inte. I detta arbete kan det förekomma känsliga personuppgifter om din hälsa. Zetas berättigade intresse av att administrera ärendet och kunna besvara dig.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

Uppgifterna raderas så snart Zeta har hanterat frågan som kommunikationen avser om det inte finns ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.

 

Uppgifterna sparas i så fall högst sex (6) månader efter senaste kontakten med Zeta.

 

Om du i samband med en fråga lämnar uppgifter om dina allergier sparas aldrig denna information – känsliga uppgifter raderas omedelbart efter att vi har besvarat din fråga.

 

I det fall din fråga rör allergier och du i ditt meddelande anger att du frågar för att du är allergisk så innebär det att du tillhandahåller oss känsliga personuppgifter.

 

Vi har egentligen inte något behov av att behandla dessa uppgifter, men när du meddelar oss detta innebär det att vi behandlar dem.

Zetas berättigade intresse av att administrera ärendet och kunna besvara dig.

 

Om du i samband med en fråga lämnar uppgifter om dina allergier sparas aldrig denna information – känsliga uppgifter raderas omedelbart efter att vi har besvarat din fråga.

 

 • FÖLJA LAGAR OCH MYNDIGHETSBESLUT

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn

§  Kontaktuppgifter – såsom adress och telefonnummer

§  Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats

§  Särskilda kategorier av personuppgifter samt integritetskänsliga personuppgifter – såsom uppgifter om lagöverträdelser

 

Ändamål

Arkivering av handlingar som samlats in i samband med administration av köp.

 

 

 

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

 

 

 

 

 

Lagringstid

Tio (10) år från dagen för uppdragets slutförande, alternativt den längre tid uppdragets natur påkallar.

 

 

 

Arkivering av räkenskapsunderlag i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

Sju (7) år från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Redovisa uppgifter till myndigheter enligt rättslig skyldighet, såsom Skatteverket och rättsvårdande myndigheter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

Tio (10) år från dagen för uppdragets slutförande, alternativt den längre tid som den enskilda situationen påkallar.

 

 

 • MARKNADSFÖRING

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter såsom namn och personnummer

§  Kontaktuppgifter – såsom adress och telefonnummer

§  Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats

 

 

Ändamål

Utskick av information och inbjudningar om evenemang och seminarier och annan information om Zeta via e-post och SMS.

 

Laglig grund

Zetas berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster.

 

 

Lagringstid

Ett (1) år efter det att du tecknat upp dig för utskick eller på annat sätt visat ditt intresse av att motta utskick från Zeta.

Marknadsföring via sociala medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube och Pinterest. Zetas berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster. Ett (1) år efter senaste kontakten med Zeta.

 

 

Marknadsföring via Zetas webbplats och via samarbetspartners.

 

Zetas berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster. Ett (1) år efter senaste kontakten med Zeta.

 

 

 • NÄR DU KONTAKTAR OSS VIA SOCIALA MEDIER ELLER MAILAR NÅGON AV VÅRA MEDARBETARE

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress

§  Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med din kontakt med oss.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara ditt e-postmeddelande, och/eller kommentar/aktivitet på sociala medier.

 

Laglig grund

Zetas berättigade intresse av att besvara och bemöta dina frågor och kommentarer

 

 

Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart Zeta har hanterat frågan som kommunikationen avser.

 

 

 • FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖRER

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn och personnummer

§  Kontaktuppgifter – såsom adress, e-postadress och telefonnummer

§  Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats

 

Ändamål

För att kommunicera med de företag och leverantörer för att fullgöra köp.

 

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter så länge företaget/organisationen du är kontaktperson för har ett aktivt avtalsförhållande med oss

 

 

 

Utskick av information och inbjudningar om event och annan information om Zeta via e-post.

 

Zeta berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter.

 

Ett (1) år efter det att för utskick eller på annat sätt visat ditt intresse av att motta utskick från Zeta.

 

Vid hantering av reklamationsärende behandlar vi ditt personnummer. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. Uppgifterna raderas så snart Zeta har hanterat frågan som kommunikationen avser om det inte finns ett berättigat intresse av att bevara uppgifterna.

 

Uppgifterna sparas i så fall högst sex (6) månader efter senaste kontakten med Zeta.

 

 

 • UTSKICK I PR-SYFTE TILL YRKESVERKSAMMA

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn och e-postadress

§  Kontaktuppgifter – såsom adress, telefonnummer

§  Arbetsrelaterade uppgifter – såsom tjänstetitel och arbetsplats

 

Ändamål

Utskick av information om nya produkter, användning av våra produkter och i särskilda fall skicka ut varuprover eller motta inbjudningar

Laglig grund

Zetas berättigade intresse av att kunna informera om sina produkter.

I vissa fall görs behandlingen med inhämtat samtyckte.

Lagringstid

Två (2) år från inköpstillfället av dina personuppgifter.

Om behandlingen görs utifrån ett samtycke pågår behandlingen framtill återkallelse av samtycke.

 

 • ADMINISTRATION AV ANSÖKNINGAR OM ANSTÄLLNING

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom namn och personnummer

§  Kontaktuppgifter – såsom adress och telefonnummer

§  Professionell information – såsom betyg och meriter

§  Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med din ansökan

 

Ändamål

Granskning av inkommande ansökningar.

 

 

 

Laglig grund

Zetas berättigade intresse av att administrera och handlägga din ansökan.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 

 

Lagringstid

Tre (3) månader från det att ansökningen mottagits därefter arkiveras uppgifterna.

 

Arkiverade uppgifter sparas därefter i två (2) år efter avslutad rekrytering för att uppfylla kraven i diskrimineringslag.

 

Kommunikation med ansökanden och eventuella referenser. Zetas berättigade intresse av att administrera och handlägga din ansökan. Tre (3) månader från det att ansökningen mottagits därefter arkiveras uppgifterna.

 

Arkiverade uppgifter sparas därefter i två (2) år efter avslutad rekrytering för att uppfylla kraven i diskrimineringslagen (2008:567).

 

 

 

 • PERSONUPPGIFTSBEHANDLING NÄR DU ANVÄNDER VÅR HEMSIDA

 

Personuppgifter

§  Identitetsuppgifter – såsom ålder och IP-adress

§  Kontaktuppgifter – såsom adress och e-postadress

 

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter (genom cookies) för att kunna rikta vår kommunikation och göra den mer relevant för just dig, för att kunna analysera och följa upp statistiken kampanjstatistik samt kunna analysera interaktionen på vår webbplats för att kunna effektivisera och förbättra vår verksamhet.

Laglig grund

Zetas berättigade intresse av att kunna bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag och göra vår marknadsföring så relevant som möjligt för just dig.

 

 

 

Lagringstid

Ett (1) år från inlämningsdatumet, därefter raderas uppgifterna.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Om du önskar utöva dina rättigheter kontaktar du oss på vår e-post zeta@diluca.se eller på telefon +46 8-556 942 00. Vill du återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att kontakta nyhetsbrev@diluca.se

Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur Zeta behandlar dina personuppgifter. Informationen tillhandahålls i första hand i denna integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att på begäran få en bekräftelse på huruvida Zeta behandlar dina personuppgifter eller inte. För det fall Zeta behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om behandlingen, samt få tillgång till dina personuppgifter genom ett kostnadsfritt registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och hur dessa behandlas. Om en begäran om registerutdrag sker vid upprepade tillfällen har Zeta rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera begäran.

Begäran om registerutdrag kan skickas med e-post till zeta@diluca.se. Zeta förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

Rätt till rättelse

Du har rätt att på begäran få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter som rör dig kompletterade.

Rätt till radering

Du har rätt att i vissa fall få de personuppgifter Zeta behandlar om dig raderade utan onödigt dröjsmål. Detta gäller om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling;
 • du invänder mot behandling som grunder sig på Zetas berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse;
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; eller
 • det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandla dina personuppgifter för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse är Zeta inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller om:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet kan du begära en begränsad behandling under tiden som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär begränsning av uppgifternas användning;
 • Zeta inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver personuppgifterna för ett fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk; eller
 • du har invänt mot en behandling som stödjer sig på intresseavvägning som vi har använt som rättslig grund för ett ändamål kan du begära en begränsad personuppgiftsbehandling under tiden som vi arbetar med att bedöma huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.

För det fall behandlingen har begränsats får Zeta endast behandla personuppgifterna med undantag för lagring, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke. Om du har fått din behandling begränsad kommer Zeta informera dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit Zeta i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Zeta. Rätten till dataportabilitet förutsätter att behandlingen sker automatiserat, att överföringen är teknisk möjlig samt att behandlingen grundar sig på samtycke eller att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandling som grundar sig på Zetas berättigade intresse. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att Zeta visar ett berättigat skäl som väger tyngre än ditt intresse för den aktuella behandlingen. I annat fall får Zeta endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling som görs för direktmarknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som det har ett samband med sådan direktmarknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Rätt att återkalla samtycke

För det fall Zeta behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst en rätt att återkalla samtycket. Zeta upphör då med behandlingen. För att återkalla ditt samtycke kan du skicka ett mail till zeta@diluca.se.

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har klagomål på Zetas behandling av personuppgifter kan du vända dig till svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och framföra klagomålet. Kontaktuppgifterna är följande:

Webbplats: https://www.imy.se/
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

 1. VARIFRÅN INHÄMTAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Zeta samlar in personuppgifter om dig från följande källor:

Uppgifter som du själv lämnar till oss: Zeta samlar in personuppgifter som du lämnar till Zeta i samband med din kontakt med Zeta, bland annat i samband med nyhetsbrevsprenumeranter, allmän kommunikation, marknadsföring, administration av tävlingar, administration av köp samt administration av ansökningar om anställning.

Tredje part: Zeta inhämtar inga personuppgifter från tredje part.

Offentligt tillgängliga källor: I vissa fall inhämtas personuppgifter från offentligt tillgängliga källor, såsom Bolagsverket.

 1. VILKA KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?

I förekommande fall kan Zeta komma att dela dina personuppgifter med utomstående. Dina personuppgifter delas endast med betrodda tredje parter, såsom myndigheter och samarbetspartners, och Zeta kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan. Delning av dina personuppgifter till utomstående grundar sig på samma ändamål och lagliga grunder som de inhämtades för. Nedan följer de kategorier av mottagare som dina personuppgifter kan komma att delas med.

Leverantörer och underleverantörer: Inom ramen för administration av köp, eller inom ramen för den dagliga verksamheten, kan personuppgifter komma att delas med leverantörer och underleverantörer som då behandlar personuppgifter för Zetas räkning. Det kan handla om leverantörer av IT-tjänster, såsom för mjukvaru- och datalagring, leverantörer av finansiella tjänster, samt andra affärskonsulter, såsom reklambyråer.

Sociala medier: Vid användning av sociala medier, exempelvis Facebook, , LinkedIn, Youtube eller Pinterest, samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag. Se respektive företags integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter.

 1. NÄR KAN ZETA KOMMA ATT ÖVERFÖRA DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES, OCH HUR SKYDDAS DE DÅ?

Zeta strävar alltid efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I förekommande fall kan däremot Zeta komma att dela dina personuppgifter med en aktör i ett land utanför EU/EES, ett så kallat ”tredje land”. I ett tredje land gäller inte GDPR vilket innebär att du inte har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR annars garanterar. För att skydda dina personuppgifter baseras överföringen antingen på beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder. Du kan läsa mer om vilka länder som anses ha adekvat skyddsnivå på EU-kommissionens hemsida här och om standardavtalsklausuler här.

Zeta ämnar alltid genomföra en riskbedömning innan en överföring sker, och vidtar både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå. Zeta strävar alltid efter att överföra så få personuppgifter som möjligt och om möjligt i anonymiserad form. För mer information om vilka skyddsåtgärder som vidtas i det enskilda fallet, vänligen skicka ett mail till zeta@diluca.se.

Följande mottagare utanför EU/EES kan komma i fråga:

Leverantörer och underleverantörer: I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES. Det kan handla om leverantörer av marknadsföringstjänster, IT-tjänster samt leverantörer av finansiella tjänster för att bedriva Zetas verksamhet med säte eller server i ett land utanför EU/EES.

Microsoft Office 365

Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av företaget Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). I samband med att Microsoft mottar personuppgifter om dig kan personuppgifterna överföras bland annat till USA. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här:
https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

För att ta läsa mer om tjänstens överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här:

https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses

Google

Genom att använda tjänsten behandlas dina uppgifter av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi använder oss av Google Marketing Platform, Google Tag Manager och Google Analytics för marknadsföringstjänster såsom; visningsrapporter, demografiska och intressedatarapporter, annonsering. Användning av dessa funktioner kräver användning av Googles annonscookies. Vi har inte tillgång till data från cookies som lagras på din enhet men vi kan beställa annonser för specifika målkategorier som vi väljer (baserat på information om beteende, intressen och demografisk data), t.ex. för alla personer som har besökt vår webbplats under de senaste 7 dagarna. Google behandlar data på det sätt som beskrivs här.

Du kan läsa mer om Googles Marketing Platforms personuppgiftsbehandling här: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Rule

Genom att använda tjänsten behandlas dina uppgifter av Rule Communication – Nordic AB (Kammakargatan 48, Stockholm, 111 60, Sverige). Vi använder oss av Rules marknadsföringstjänster såsom; e-postutskick, marketing automation samt statistik för användningen av vår webbplats. Användning av dessa funktioner kräver användning av Rules annonscookies. Vi har inte tillgång till data från cookies som lagras på din enhet men vi kan beställa annonser för specifika målkategorier som vi väljer (baserat på information om beteende, intressen och demografisk data), t.ex. för alla personer som har besökt vår webbplats under de senaste 7 dagarna.

Läs mer om Rule personuppgiftsbehandling här: Rule Communication – Nordic AB policy för datahantering och cookies

Lime

Genom att använda tjänsten behandlas dina uppgifter av Lime (Kungsbroplan 1, Stockholm, 112 27, Sverige). Vi använder oss av Lime för CRM tjänster för att hantera allmänna frågor och reklamationer för våra ärenden i kundforum.

Läs mer om Limes personuppgiftsbehandling här: Privacy Statement – Lime Technologies (lime-technologies.com)

MyNewsDesk

Genom vår användning av tjänsten behandlas dina personuppgifter av MyNewsDesk (Rosenlundsgatan 40, Stockholm, 118 53, Sverige).  Vi använder oss av tjänsten MyNewsDesk för att publicera press meddelanden och genomföra andra åtgärder i PR syfte. MyNewsDesk behandlar data på det sätt som beskrivs här.

Boostified

Genom vår användning av tjänsten behandlas dina uppgifter av Boostified AB (Grimsbygatan 24, Malmö, 211 20, Sverige). Vi använder oss av Boostified:s marknadsföringstjänster såsom; samarbeten med företagets användare samt tillgång till företagets gemenskap.

Du kan läsa mer om Boostified:s personuppgiftsbehandling här: https://business.boostified.com/privacy-policy

Sociala medier: När du besöker eller på annat sätt använder Zeta på sociala medier så som Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube och Pinterest, samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag. I samband med att dessa företag mottar personuppgifter kan personuppgifterna överföras till USA.

Facebook och Instagram:

Genom att använda tjänsterna behandlas dina personuppgifter av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://sv-se.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

För att ta läsa mer om tjänsternas överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn:

Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

För att ta läsa mer om LinkedIns överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

TikTok

Genom att använda tjänsten behandlas dina uppgifter av TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland) och TikTok Information Technologies (4 Lindsey Street, Barbican, London, EC1A 9HP, United Kingdom) gemensamt. Personuppgifterna kan komma att delas till Kina.

Läs mer om personuppgiftsbehandlingen här:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/sv-SE

Youtube

Genom att kontakta oss via Youtube behandlas dina personuppgifter av företaget Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Läs mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Pinterest

Genom att kontakta oss via Pinterest behandlas dina personuppgifter av företaget Pinterest Incorporation (505 Brannan St San Francisco, CA, 94107-1610, USA). Läs mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

 

 1. HUR SKYDDAR ZETA DINA PERSONUPPGIFTER?

Zeta vidtar en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, obehörigt röjande, förändring eller förstöring. För mer information om vilka dessa specifika åtgärder är, vänligen skicka ett mail till zeta@diluca.se.

 1. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Zeta tillämpar ingen metod för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

Denna policy kan komma att ändras. Nuvarande policy uppdaterades den 9 december 2022