Vårt ansvar

Bra mat för oss är god, hälsosam och livsmedelskedjan präglas av ansvar samt långsiktighet. Som vi ser det, får marken brukas men inte förbrukas oavsett mat på tallriken.

Smaken framför allt brukar vi säga. Men det är inte hela sanningen. Bra mat för oss är både god och nyttig. Kanske är det kärnan i medelhavsmatens storhet – att den smakar fantastiskt gott, är hälsosam och dessutom klimatsmart. Grönsakerna spelar som alltid huvudrollen på tallriken och kött är mer ett tillbehör. En bra sak för miljön.

Mat för oss på Zeta är också så mycket mer än mättnad. Som familjeföretag med rötterna i Italien är måltiden fortfarande en helig stund. Vid bordet får både kropp och själ sitt, och nästa generations smaklökar fostras tillsammans med värderingarna. En viktig sak för morgondagen. Det gör att vi vill dela med oss av den italienska livsstilen på alla sätt vi kan, en livsstil där själva njutningen, glädjen och samvaron kring maten är så tongivande.

Vi menar att mat är kärlek på flera sätt. Den mest sinnliga matupplevelsen av alla kan till exempel vara råvarans egen höga kvalitet. Och hemligheten finns i jorden, alltings ursprung. Som vi ser det, får marken brukas men inte förbrukas. Bara så kan vi rakryggade stå bakom det vi säljer och se nästa generation i ögonen.

Därför väljer vi noga vilka vi samarbetar med. Vi värdesätter matproducenter som har samma affärsfilosofi som vi, där verksamheten kännetecknas av transparens, vilja, mod och ärlighet. Många av dem är familjeföretag och samarbetena långa. Vårt äldsta avtal signerades 1972!

Antibiotikaanvändningen i djurhållning är en mycket viktig fråga och vi driver sedan 2015 ett antibiotikaprojekt som i korthet går ut på att utbilda och försöka hjälpa våra producenter av både ost och charkuterier att minska på antibiotikaanvändningen i djurhållningen. Vi tycker att den svenska modellen, där man enbart behandlar sjuka djur och på individnivå, är bra. Därför samarbetar vi både med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, samt en svensk veterinär för att utbilda våra producenter. Om vi kan dela med oss av de erfarenheter, lärdomar och misstag som gjordes under Sveriges omställning till de länder som inte kommit lika långt, kanske förändringen kan gå snabbare.

Eftersom problemet med överanvändning av antibiotika är som störst inom köttproduktion har vi hittills arbetat som mest intensivt tillsammans med våra producenter av charkuterier i Italien och Spanien. I Italien samarbetar vi med ett kooperativ av gårdar som aktivt arbetar med att minska antibiotikaanvändandet. Hittills har kooperativet lyckats sänka antibiotikaanvändningen rejält och ligger nu 76 % under snittet i Italien. Vi har även arrangerat ett seminarium i Italien för samtliga ostproducenter för att medvetandegöra frågan och höja kunskapsnivån kring antibiotikaresistens och vilka konsekvenser det får. Vi samarbetar även med en mjölkbonde på Cypern som levererar all sin mjölk till vår halloumi-producent, och vi kommer under hösten 2019 inleda samma omställning med honom som vi gjort tillsammans med uppfödarna i Italien. Tyvärr gjorde pandemin som bröt ut 2020 att projektet försenats, men det fortsätter enligt plan så snart det går under 2021.

Det är också viktigt att leverantörer och samarbetspartners, precis som alla medarbetare, skriver på vår uppförandekod ”Code of conduct”. Där framgår tydligt vilka förväntningar och krav vi ställer när det gäller ansvar för människor och miljö.

Vår uppförandekod bygger på internationellt erkända konventioner (bl a FN och ILO) och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Vi ställer grundläggande krav inom bland annat följande områden:

  • Efterföljande av lagar och regler.
  • Mänskliga rättigheter samt rättvis och jämlik behandling.
  • Schyssta arbetsförhållanden; Regelbunden & frivillig anställning, föreningsfrihet, skälig ersättning, rimliga arbetstider samt säkra arbetsplatser.
  • Miljöhänsyn, energianvändning och klimatutsläpp.
  • Djurvälfärd.
  • Nolltolerans mot mutor och korruption.

Vi tror nämligen att grunden till varje positiv måltidsupplevelse är trygg mat. Var maten kommer ifrån, hur den framställs samt påverkar miljö och hälsa är stora frågor som förtjänar ett både omsorgsfullt och allvarsamt omhändertagande. Särskilt i vår tid när de allra flesta fått lämna över ansvaret för hur maten produceras till andra, som oss. Ett förtroende vi tar på största allvar. Vårt hållbarhetsarbete är definitivt påbörjat, men långt ifrån klart.

Läs mer om hur vi tänker på sidorna som följer.

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about

Hållbarhetsrapport

Ta del av Di Lucas hållbarhetsrapport (öppnas i pdf-fil).
DiLucaDiLuca_Hallbarhetsrapport_2023

För oss på Di Luca & Di Luca är det självklart att bidra till bättre djuromsorg på de sätt vi kan. Därför kommer råvaran till vår spanska chark sedan årsskiftet 2020/2021 enbart från gårdar med djurvälfärdsprogram. Det innebär att gårdarna följer EUs lagstiftning, men att kraven är ännu tuffare än vad lagstiftningen föreskriver och följs upp kontinuerligt. Även delar av den italienska charken omfattas av Zetas interna welfare-märkning och visar på ett annat initiativ för bättre djurvälfärd.

Symbol för animal welfare
Symbol för animal welfare

Djuromsorgsprogram på alla gårdar

I Sverige är vi exceptionellt duktiga på djurvälfärdsfrågor, men även i Europa växer intresset för en mer hållbar djurhållning. Ett steg i den riktningen är certifieringsprogrammet med produktmärkningen Welfare Quality® eller Welfair ™ som det heter på den internationella arenan. Det är en certifiering som sätter djurens beteenden och behov i första rummet, och är utarbetat av forskare vid lantbruksuniversitet samt institut i tretton olika länder efter förfrågan från kunder och återförsäljare som vill skynda på utvecklingen.

Programmet innebär en ständig förbättringsprocess och omfattar både smågrisar, suggor och fullvuxna djur samt hela kedjan, från gårdar till slakterier och förädlingsanläggningar. För att behålla certifieringen måste djurvälfärden gradvis förbättras tre år i följd, något som årligen kontrolleras noggrant av utbildade revisorer.

Strängare krav än EU

Det revisorerna tittar på är framför allt att grisarna har större utrymme än vad EU-lagstiftningen kräver, att djuren har halm eller annat att förströ sig med, att hela spaltgolv undviks så att grisarna har någonstans att vila samt att tandklippning inte förekommer. Allt sammantaget leder till en bättre djuromsorg som i sin tur minskar antibiotikaanvändningen, då friska djur inte behöver behandlas.

”Egna gårdar” i Italien

Även delar av den italienska charken omfattas av Zetas interna welfare-märkning. I Italien har Di Luca & Di Luca valt ett annat upplägg för att förbättra djuromsorgen. Sedan 2020 tas all råvara till de italienska welfare-produkterna från elva utvalda gårdar i norra Italien. Samtliga ingår i ett djurvälfärdsprojekt som Di Luca & Di Luca initierade för fyra år sedan tillsammans med producenten samt kooperativet av gårdar. Syftet är att säkerställa livsmedelskedjan ner på gårdsnivå för att därefter gemensamt sätta upp riktlinjer för djurvälfärden framåt. Målet är att med vägledning och hjälp av svensk expertis gradvis närma sig den svenska djuromsorgsmodellen.

Bara animal welfare 2022

Sedan början av 2021 har fem italienska salamiprodukter samt alla spanska charkuterier Zeta welfare-märkning. Det innebär att hälften av alla Zetas charkprodukter baseras på en mer hållbar råvara från gårdar som systematiskt arbetar för en bättre djurvälfärd, men 2022 siktar vi på att det ska vara hundra procent.

Ny förpackning med 70 procent mindre plast

I början av 2021 fick våra största, spanska charkuteriprodukter: Zeta Serrano, Zeta Chorizo samt Zeta Tapastallrik ny förpackning. Det innebär att tre fjärdedelar av Zetas spanska chark kommer i en förpackning som består av 70 procent mindre plast än tidigare, och att plastförbrukningen på Di Luca & Di Luca minskar med 13,3 ton om året.

Valet av förpackningar blir allt viktigare. Förpackningen ska inte bara vara praktisk att hantera och frakta, utan också ge en lång hållbarhet så att maten inte slängs. Cirka tio procent av Di Luca & Di Lucas totala klimatpåverkan kommer från förpackningar, och arbetet med att hitta hållbara förpackningslösningar pågår ständigt och ser ut på olika sätt. Att byta baksidan till papp och använda tunnare plast i charkförpackningarna är ett sätt. Men även mindre initiativ räknas. Under 2020 tog vi till exempel bort plastwrappingen runt bönornas ytterförpackning. En åtgärd som minskat vår plastförbrukning med ytterligare 9 ton per år.

Di Luca & Di Luca är sedan flera år med i Plastinitiativet, ett ambitiöst branschinitiativ som syftar till att hitta återvinningsbara alternativ för plastförpackningar fram till 2025. Målet är att stödja en cirkulär hantering av plast, minska användningen av fossila bränslen samt hejda nedskräpningen av plast i naturen.

Hej då konservburken!

Vecka 15 2021 tog Di Luca & Di Luca ytterligare ett steg mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Då försvann de sista konservburkarna från hyllan och ersättes med tetra i stället. En tetra bidrar med 52 procent lägre CO2-avtryck än en konservburk*, består till två tredjedelar av papper och minskar Di Luca & Di Lucas metallförbrukning med 92 ton per år.

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Där har förpackningen en viktig roll att fylla. Förpackningen ska skydda maten vid frakt samt förlänga livslängden så att maten äts upp och inte hamnar i soporna.

-Att äta upp maten och inte slänga den är egentligen det bästa man kan göra för naturen. Inte minst med tanke på all den energi och de resurser som gått åt vid tillverkning. Valet av förpackning har även stor påverkan på klimatavtrycket och det är därför vi nu skrotar våra sista konservburkar. En tetra bidrar med 52 procent lägre CO2-avtryck än en konservburk om man ser till hela livscykeln. Det visar det tyska forskningsinstitutet IFEUs undersökning. Dessutom minskar vår metallförbrukning med 92 ton om året, berättar Helene Rehnberg, inköpschef på Di Luca & Di Luca.

Hela livscykeln analyseras

IFEU, German Institute for Energy and Environmental Research, är ett tyskt forskningsinstitut som belyser alla de faktorer som påverkar miljön i en livscykelanalys: från hur råvaran till förpackningen tas fram och processas, till hur den hanteras och fylls i produktionsled. Även hur förpackningen transporteras till försäljningsplatsen och hur den tas om hand efter förbrukning kartläggs.

-Som alltid när det kommer till hållbarhetsfrågor är de komplexa. Men allt sammantaget visar att en tetra bidrar med 52 procent lägre CO2-avtryck än en konservburk och det var avgörande för vårt beslut, berättar Helene.

Även plastförbrukningen minskar

Förpackningar är en viktig fråga inom Di Luca & Di Lucas hållbarhetsarbete, och utöver bytet från konservburk till tetra pågår flera plastinitiativ.

-Våra storsäljare inom spanska charkuterier har fått en ny förpackning som innehåller 70 procent mindre plast. Det gör att vi minskar vår plastförbrukning med 13,3 ton om året. Vi har även sett över plastförbrukningen vid frakt av vissa varor och lyckats minska den med ytterligare 9 ton om året. Nästa steg är att se över möjligheten att ersätta det återstående plastmaterialet till återvinningsbar plast, säger Helene Rehnberg, inköpschef på Di Luca & Di Luca.