Numera kommer råvaran till Zeta Fuet samt Zeta Jamon Serrano (ambient) enbart från gårdar med djurvälfärdsprogram, eller animal welfare som det också kallas.

animal welfare

Det är en certifiering som sätter djurens beteenden och behov i första rummet. Programmet som Zetas producenter i Spanien anslutit sig till omfattar både smågrisar, suggor och fullvuxna djur samt hela kedjan, från gårdar till slakterier och förädlingsanläggningar.

I Sverige är vi exceptionellt duktiga på djurvälfärdsfrågor, men även I Europa växer intresset för en mer hållbar uppfödning. Ett steg i den riktningen är certifieringsprogrammet animal welfare eller Welfair ™ som det heter på den internationella arenan. Det är utarbetat av forskare på lantbruksuniversitet efter förfrågan från privata aktörer som vill skynda på utvecklingen.

Med djurens bästa i fokus

Att arbeta med animal welfare är en ständig förbättringsprocess. Djurvälfärden på gårdarna måste gradvis förbättras tre år i följd för att de ska få behålla sin certifiering, något som årligen kontrolleras noggrant av utbildade revisorer.

Något förenklat är det fyra grundläggande principer som ska efterföljas och det finns fyra olika bedömningsgrunder uppdelade i tolv kriterier, vilket ungefär motsvarar: jättebra, bra, acceptabelt, underkänt.  Varje gård måste uppnå minst 55 poäng av 100.

Det revisorerna tittar på är bland annat:

  1. Att fodret är väl tilltaget.

Inga grisar får gå hungriga eller törstiga. Det måste bland annat finnas tillräckligt många utfodringsställen så att även de grisar som är låga i rang får mat.

  1. Att ytorna är tillräckligt stora.

Kan grisarna ligga ner och vila? Ger ytorna utrymme för rörelsefrihet och grisarnas naturliga beteende? Är de rena eller smutsiga? Har de tillgång till rent och torrt golvmaterial?

  1. Att djuren har bra hälsa.

Finns det skador eller infektioner som behöver tas om hand? Kuperas svansarna och varför i så fall? Förekommer tandklippning?

  1. Att djuren uppvisar hälsosamt beteende.

Hur är flockdynamiken, är djuren nyfikna och kommer fram? Förekommer det något stereotypt beteende? Hur beter sig djuren mot skötarna?