Vårt ansvar

Bra mat för oss är god, hälsosam och livsmedelskedjan präglas av ansvar samt långsiktighet. Som vi ser det, får marken brukas men inte förbrukas oavsett mat på tallriken.

Smaken framför allt brukar vi säga. Men det är inte hela sanningen. Bra mat för oss är både god och nyttig. Kanske är det kärnan i medelhavsmatens storhet – att den smakar fantastiskt gott, är hälsosam och dessutom klimatsmart. Grönsakerna spelar som alltid huvudrollen på tallriken och kött är mer ett tillbehör. En bra sak för miljön.

Mat för oss på Zeta är också så mycket mer än mättnad. Som familjeföretag med rötterna i Italien är måltiden fortfarande en helig stund. Vid bordet får både kropp och själ sitt, och nästa generations smaklökar fostras tillsammans med värderingarna. En viktig sak för morgondagen. Det gör att vi vill dela med oss av den italienska livsstilen på alla sätt vi kan, en livsstil där själva njutningen, glädjen och samvaron kring maten är så tongivande.

Vi menar att mat är kärlek på flera sätt. Den mest sinnliga matupplevelsen av alla kan till exempel vara råvarans egen höga kvalitet. Och hemligheten finns i jorden, alltings ursprung. Som vi ser det, får marken brukas men inte förbrukas. Bara så kan vi rakryggade stå bakom det vi säljer och se nästa generation i ögonen.

Därför väljer vi noga vilka vi samarbetar med. Vi värdesätter matproducenter som har samma affärsfilosofi som vi, där verksamheten kännetecknas av transparens, vilja, mod och ärlighet. Många av dem är familjeföretag och samarbetena långa. Vårt äldsta avtal signerades 1972!

Antibiotikaanvändningen i djurhållning är en mycket viktig fråga och vi driver sedan 2015 ett antibiotikaprojekt som i korthet går ut på att utbilda och försöka hjälpa våra producenter av både ost och charkuterier att minska på antibiotikaanvändningen i djurhållningen. Vi tycker att den svenska modellen, där man enbart behandlar sjuka djur och på individnivå, är bra. Därför samarbetar vi både med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, samt en svensk veterinär för att utbilda våra producenter. Om vi kan dela med oss av de erfarenheter, lärdomar och misstag som gjordes under Sveriges omställning till de länder som inte kommit lika långt, kanske förändringen kan gå snabbare.

Eftersom problemet med överanvändning av antibiotika är som störst inom köttproduktion har vi hittills arbetat som mest intensivt tillsammans med våra producenter av charkuterier i Italien och Spanien. I Italien samarbetar vi med ett kooperativ av gårdar som aktivt arbetar med att minska antibiotikaanvändandet. Hittills har kooperativet lyckats sänka antibiotikaanvändningen rejält och ligger nu 76 % under snittet i Italien. Vi har även arrangerat ett seminarium i Italien för samtliga ostproducenter för att medvetandegöra frågan och höja kunskapsnivån kring antibiotikaresistens och vilka konsekvenser det får. Vi samarbetar även med en mjölkbonde på Cypern som levererar all sin mjölk till vår halloumi-producent, och vi kommer under hösten 2019 inleda samma omställning med honom som vi gjort tillsammans med uppfödarna i Italien.

Det är också viktigt att leverantörer och samarbetspartners, precis som alla medarbetare, skriver på vår uppförandekod ”Code of conduct”. Där framgår tydligt vilka förväntningar och krav vi ställer när det gäller ansvar för människor och miljö.

Vår uppförandekod bygger på internationellt erkända konventioner (bl a FN och ILO) och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Vi ställer grundläggande krav inom bland annat följande områden:

  • Efterföljande av lagar och regler.
  • Mänskliga rättigheter samt rättvis och jämlik behandling.
  • Schyssta arbetsförhållanden; Regelbunden & frivillig anställning, föreningsfrihet, skälig ersättning, rimliga arbetstider samt säkra arbetsplatser.
  • Miljöhänsyn, energianvändning och klimatutsläpp.
  • Djurvälfärd.
  • Nolltolerans mot mutor och korruption.

Vi tror nämligen att grunden till varje positiv måltidsupplevelse är trygg mat. Var maten kommer ifrån, hur den framställs samt påverkar miljö och hälsa är stora frågor som förtjänar ett både omsorgsfullt och allvarsamt omhändertagande. Särskilt i vår tid när de allra flesta fått lämna över ansvaret för hur maten produceras till andra, som oss. Ett förtroende vi tar på största allvar. Vårt hållbarhetsarbete är definitivt påbörjat, men långt ifrån klart.

Läs mer om hur vi tänker på sidorna som följer.

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about

Hållbarhetsrapport

Ta del av Di Lucas hållbarhetsrapport DiLuca_Hallbarhetsrapport_2019. Öppnas i pdf-fil.

Animal welfare

Numera kommer råvaran till Zeta Fuet samt Zeta Jamon Serrano (ambient) enbart från gårdar med djurvälfärdsprogram, eller animal welfare som det också kallas.

Symbol för animal welfare
Symbol för animal welfare

Det är en certifiering som sätter djurens beteenden och behov i första rummet. Programmet som Zetas producenter i Spanien anslutit sig till omfattar både smågrisar, suggor och fullvuxna djur samt hela kedjan, från gårdar till slakterier och förädlingsanläggningar.

I Sverige är vi exceptionellt duktiga på djurvälfärdsfrågor, men även i Europa växer intresset för en mer hållbar uppfödning. Ett steg i den riktningen är certifieringsprogrammet animal welfare eller Welfair ™ som det heter på den internationella arenan. Det är utarbetat av forskare på lantbruksuniversitet efter förfrågan från privata aktörer som vill skynda på utvecklingen.

Med djurens bästa i fokus

Att arbeta med animal welfare är en ständig förbättringsprocess. Djurvälfärden på gårdarna måste gradvis förbättras tre år i följd för att de ska få behålla sin certifiering, något som årligen kontrolleras noggrant av utbildade revisorer.

Något förenklat är det fyra grundläggande principer som ska efterföljas och det finns fyra olika bedömningsgrunder uppdelade i tolv kriterier, vilket ungefär motsvarar: jättebra, bra, acceptabelt, underkänt.  Varje gård måste uppnå minst 55 poäng av 100.

Det revisorerna tittar på är bland annat:

  1. Att fodret är väl tilltaget.

Inga grisar får gå hungriga eller törstiga. Det måste bland annat finnas tillräckligt många utfodringsställen så att även de grisar som är låga i rang får mat.

  1. Att ytorna är tillräckligt stora.

Kan grisarna ligga ner och vila? Ger ytorna utrymme för rörelsefrihet och grisarnas naturliga beteende? Är de rena eller smutsiga? Har de tillgång till rent och torrt golvmaterial?

  1. Att djuren har bra hälsa.

Finns det skador eller infektioner som behöver tas om hand? Kuperas svansarna och varför i så fall? Förekommer tandklippning?

  1. Att djuren uppvisar hälsosamt beteende.

Hur är flockdynamiken, är djuren nyfikna och kommer fram? Förekommer det något stereotypt beteende? Hur beter sig djuren mot skötarna?

På Zeta.nu använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så god som möjligt. Läs mer här.